ยินดีต้อนรับ
ผู้มาเยี่ยมชม
ท่วงทีท่ารำถวายมือ
1. ความหมาย

     รำถวายมือ คือ การรำเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของละครชาตรี ที่แสดง
ออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง มีลักษณะเดียวกับเพลงช้า เพลงเร็วของละครใน หลังจากนั้นจึงเป็นการร้อง "กาศครู" หรือ "ประกาศโรง" แบบเดียวกับการร้องโนห์รา


 
      นางณิชชา ชันแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ